Başbakan Neville Chamberlain’ın 31 Mart 1939 Avam Kamarası Konuşması

Saat 14.52
Başbakan Chamberlain:

Bu sabah pek muhterem muhalefet lideri bana Avrupa’nın vaziyeti hakkında açıklamada bulunup bulunmayacağımı sordu. Kendisine de söylediğim gibi, Kraliyet Hükümeti’nin elinde Polonya’ya karşı bir taarruz hazırlığı yapıldığı söylentilerine dair hiçbir resmi delil bulunmamaktadır. Haliyle bu söylentilere kulak asmamak gerekir.

Bundan bilistifade, Kraliyet Hükümeti’nin umumi siyasetini yeniden dile getirmekten memnuniyet duyarım.

Alâkadarlar arasında olası bir anlaşmazlığın vukua gelmesi durumunda, Kraliyet Hükümeti bunları daima serbest müzakerelerle çözmekten yanadır.

Kraliyet hükümeti, bunun anlaşmazlıkları gideren tabii ve münasip bir süreç olduğu kanaatindedir. Zannımca, barışçıl yaklaşımlar neticesinde hallolmayacak hiçbir mesele yoktur. Müzakere yöntemini yeğlemeyi seçmek yerine güç kullanmak veya güç kullanmakla tehdit etmek için hiçbir haklı sebep yoktur.

[…] Gerçekleştirilen müzakerelerin neticelenmesinden evvel, Kraliyet Hükümeti’nin tutumunu tam anlamıyla açıklığa kavuşturmak adına Avam Kamarası’na şunu bildirmem gerekmekte: Bu süre zarfında eğer Polonya’nın istiklâlini açıkça tehlikeye atacak bir harekette bulunulur ve bundan dolayı Polonya Hükümeti bütün milli kuvvetleriyle mecburi müdafaada bulunacak olursa, Kraliyet Hükümeti kendini elindeki bütün kuvvetleriyle derhal Polonya Hükümeti’ne yardım etme mecburiyetinde hissedecektir. Hükümetimiz, böyle bir adımı atacağına dair Polonya Hükümeti’ni daha evvelden de temin etmiştir.

Şunu da ekleyebilirim ki Fransız Hükümeti bu hususta Kraliyet Hükümeti’yle aynı tutumu sergileyeceğini temin ettiğini belirtmem için beni yetkilendirmiştir.

 


İngilizce Aslından Çeviren:
Bartu ŞİMŞEK
İngilizce Aslından Düzelti:
Furkan ÖZKAN

Kaynak:
İngilizce metni:
http://avalon.law.yale.edu/wwii/blbk17.asp
https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1939/mar/31/european-situation-1

 

Ek kategorileri keşfedin:

Diğer Yazılara Göz Atın