Birinci Dünya Savaşı: Türk-Alman İttifak Antlaşması

Birinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya ve Osmanlı imparatorlukları arasında imzalanmış gizli antlaşmanın çevirisi:
Yazar

1- Antlaşmayı imzalayan devletler, Avusturya-Macaristan Hükumeti ile Sırbistan Hükumeti arasında süregelen ihtilâfa karşın kesin tarafsızlıktan ödün vermemeyi karşılıklı olarak taahhüt etmiştir.

2- Rusya Hükumeti’nin fili askeri tedbirlerle ihtilâfa müdahale etmesi durumunda Almanya Hükumeti, Avusturya-Macaristan Hükumeti’nin safında savaşa girmesi icap ederse, bu husus Türkiye Hükümeti’nin de savaşa iştiraki için sebep teşkil edecektir.

3- Buna karşılık Türkiye Hükumeti işbu heyete, Sayın Savunma Bakanı’yla [Harbiye Nazırı’yla] Sayın Islah Heyeti Başkanı [Heyet-i Islahiye Reisi] arasında doğrudan varılacak karara uygun olarak, ordunun sevk ve idaresi hususunda fili bir nüfus vermeyi kabul eder.

4- Almanya hükümeti, “…………”Antlaşmanın bu kısmı boş bırakılmıştır. (toprakları) tehlikeye maruz kaldığı takdirde Osmanlı topraklarını, silâhlı kuvvetleriyle savunmayı taahhüt eder.

5- Hâlihazırdaki çatışmanın sonucunda ortaya çıkabilecek uluslararası kargaşalar karşısında her iki imparatorluğu da birbirlerine karşı güvence vermesi ve benzer yükümlülükler taşımaları maksadıyla akdedilecek işbu antlaşma, isimleri aşağıda zikredilmiş tam yetkili delegelerce imzalanması itibariyle yürürlüğe girip 31 Aralık 1918 tarihine kadar hükmü devam edecektir.

6- İşbu antlaşmanın, yukarıda belirtilen vadesinin dolmasına altı ay kala, taraf devletlerden birinin akdin feshini ihbar etmemesi halinde, re’sen beş yıl daha yürürlükte kalacaktır.

7- İşbu antlaşma Prusya Kralı ve Almanya İmparatoru [Wilhelm] ve Osmanlı İmparatoru [Mehmed Reşad] hazretleri tarafından tasdik edilecek ve tasdikli nüshaların imzalanmasından itibaren bir ay müddetinde karşı tarafa devredilecektir.

8- Yapılan antlaşma gizli tutulacaktır. Ancak taraf devletlerin bir uzlaşıya varması halinde işbu antlaşma kamuya neşredilecektir.

Almanya’nın İstanbul Sefiri Nazırı
Baron von Wangenheim

Osmanlı Hükumeti Sadrazam ve Hariciye Nazırı
Sait (Said) Halim


Fransızca Aslından Çeviren:
Bartu ŞİMŞEK

Kaynak:


“Die deutschen Dokumente zum Kriegsausbruch 1914” kitabında bu metnin aslı Fransızca verilmiştir, aynı sayfada Almanca çevirisine de bakabilirsiniz. (Bkz: Age, Nr. 733, sf. 183-185).